O konferencji

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ZDROWIE I STYLE ŻYCIA – WROCŁAW 2022

Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne wyzwania w społeczeństwie postpandemicznym

19-20 MAJA 2022 R., WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII, KONFERENCJA ONLINE (MICROSOFT TEAMS)

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wyzwań w społeczeństwie postpandemicznym. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia.

Tematyka konferencji WAICHL-2022 obejmuje zagadnienia dotyczące ekonomicznych, społecznych oraz zdrowotnych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się społeczeństwo doświadczone przez pandemię. Przedmiotem rozważań będą kulturowe, religijne, społeczne i ekonomiczne skutki e-stylu życia, zmiany nawyków żywieniowych i ich wpływ na zdrowie i styl życia, zmiany w funkcjonowaniu instytucji istotnych dla kultury, rozrywki i sportu oraz jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wyzwania stojące przed polityką zdrowotną i demograficzną.

Ponadto, w czasie konferencji zostaną zaprezentowane kwestie dotyczące metod i jakości badań statystycznych z zakresu pomiaru warunków i jakości życia. Pokazane zostanie znaczenie spisów powszechnych dla analiz przemian demograficzno-społecznych i ekonomicznych. Przedstawione zostaną także wstępne wyniki NSP 2021.

Tematyka konferencji wpisuje się w następujące dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, psychologia i nauki o kulturze fizycznej.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego i medycznego, władz lokalnych i regionalnych, a także reprezentantów praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie.

Konferencja WAICHL-2022 jest szóstą konferencją z cyklu WAICHL, a ósmą o zdrowiu i jakości życia organizowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z partnerami. W 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, a rok później została zorganizowana międzynarodowa konferencja pt. Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku. Konferencje WAICHL odbywają się cyklicznie od 2017 roku. Tekst o konferencji WAICHL-2020 ukazał się w Przeglądzie Uniwersyteckim 2020, 4 (234) [LINK] i Przeglądzie Uniwersyteckim on-line [LINK].

Językiem konferencji jest język polski i angielskim

W czasie konferencji organizatorzy przewidują sesję plakatową.

Dotychczas ukazały się trzy monografie z referatami prezentowanymi podczas konferencji WAICHL: Zdrowie i style życia. Wyzwania ekonomiczne i społeczne [LINK], Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia [LINK] oraz Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii [LINK]