O konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia Wrocław 2018

Społeczne, ekonomiczne i zdrowotne problemy krajów rozwiniętych i rozwijających się

24-25 MAJA 2018 R., WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII, SALA 2D, UL. UNIWERSYTECKA 7-10, WROCŁAW

Celem konferencji WAICHL-2018 jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat zdrowia i stylów życia w krajach rozwiniętych i rozwijających się z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zrównoważonego i zdrowego stylu życia.

Tematyka konferencji WAICHL-2018 nawiązuje bezpośrednio do wybranych celów zawartych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu 2015 roku. W związku z tym, w trakcie konferencji zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju i stylu życia, wpływu zmian klimatycznych na zdrowie i życie człowieka, problemów żywnościowych i żywieniowych we współczesnym świecie, dekonsumpcji, opieki zdrowotnej i farmaceutycznej w krajach rozwiniętych i rozwijających się, współczesnych wyzwań dla polityki zdrowotnej, problemów społecznych i ekonomicznych społeczeństw młodych i starzejących się, jakości życia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz upowszechniania technologii informatycznych, innowacji społecznych i technologicznych w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Tematyka konferencji obejmuje także zagadnienia dotyczące pomiaru wybranych aspektów jakości i stylu życia,  w tym badania GUS w zakresie stanu zdrowia ludności oraz roli statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju. Ponadto, zaprezentowane zostaną rozważania na temat kulturowych, prawnych, religijnych i środowiskowych/przyrodniczych uwarunkowań stylu życia współczesnego człowieka.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego, akademickiego i medycznego, władz lokalnych i regionalnych, a także reprezentantów praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką zrównoważonego i zdrowego stylu życia.

Konferencja WAICHL-2018 jest drugą konferencją z cyklu WAICHL, a czwartą o zdrowiu i jakości życia organizowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z partnerami. W dniach 11-12 maja 2017 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2017. Wroclaw Annual International Conference on Health and Lifestyle (WAICHL-2017) Styl życia jako istotny element systemu ochrony zdrowia – ujęcie medyczne, prawne i społeczno-ekonomiczne. Rok wcześniej została zorganizowana międzynarodowa konferencja pt. Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku, a w 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Językiem konferencji jest język polski i angielski.

W czasie konferencji organizatorzy przewidują sesję plakatową. Plakaty powinny być dostarczone w pierwszym dniu konferencji. Organizatorzy nie drukują plakatów.