O konferencji

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ZDROWIE I STYLE ŻYCIA – WROCŁAW 2021

Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii we współczesnym świecie

20-21 MAJA 2021 R., WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII, KONFERENCJA ONLINE (MICROSOFT TEAMS)

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków pandemii we współczesnym świecie. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

Tematyka konferencji WAICHL-2021 obejmuje zagadnienia dotyczące ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków zmiany stylu życia wywołanej koniecznością zachowania dystansu społecznego w czasie pandemii. Przedmiotem rozważań będzie wpływ: zmian zachodzących na rynku pracy, ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji istotnych dla życia religijnego, kultury, rozrywki i sportu oraz zmian nawyków żywieniowych na zdrowie i styl życia. Ponadto, w czasie konferencji zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące ekonomicznych i społecznych konsekwencji zachwiania systemu opieki zdrowotnej i systemu edukacji. Zaprezentowana zostanie także statystyka GUS związana z COVID-19 oraz poruszone będą kwestie dotyczące metod i jakości badań statystycznych, m.in. na przykładzie realizacji spisów powszechnych w czasie pandemii. Dodatkowo, przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące wpływu podjętych działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) na jakość życia osób z niepełnosprawnościami.

Tematyka konferencji wpisuje się w następujące dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, psychologia i nauki o kulturze fizycznej.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego i medycznego, władz lokalnych i regionalnych, a także reprezentantów praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie.

Konferencja WAICHL-2021 jest piątą konferencją z cyklu WAICHL, a siódmą o zdrowiu i jakości życia organizowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z partnerami. W 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, a rok później została zorganizowana międzynarodowa konferencja pt. Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku. Konferencje WAICHL odbywają się cyklicznie od 2017 roku. Tekst o konferencji WAICHL-2020 ukazał się w Przeglądzie Uniwersyteckim 2020, 4 (234) [LINK] i Przeglądzie Uniwersyteckim on-line [LINK].

Językiem konferencji jest język polski i angielski.

W czasie konferencji organizatorzy przewidują sesję plakatową.

Dotychczas ukazały się dwie monografie z referatami prezentowanymi podczas konferencji WAICHL: Zdrowie i style życia. Wyzwania ekonomiczne i społeczne [LINK] oraz Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia [LINK].