O konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia Wrocław 2019

Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne wyzwania w ujęciu regionalnym i globalnym

23-24 MAJA 2019 R., WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII, SALA 2D, UL. UNIWERSYTECKA 7-10, WROCŁAW

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat ekonomiczno-społecznych wyzwań w kontekście zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

Tematyka konferencji WAICHL-2019 obejmuje zagadnienia dotyczące trwałego rozwoju i zrównoważonego stylu życia w krajach rozwiniętych i rozwijających się, ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych problemów społeczeństw młodych i starzejących się, problemów żywnościowych i żywieniowych oraz opieki zdrowotnej i farmaceutycznej we współczesnym świecie, a także kulturowych, prawnych, religijnych i środowiskowych/przyrodniczych uwarunkowań stylu życia współczesnego człowieka. Ponadto, w czasie konferencji zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące pomiaru wybranych aspektów jakości i stylu życia, w tym badania GUS w zakresie stanu zdrowia ludności oraz roli statystyki publicznej w procesie monitorowania trwałego rozwoju.

Tematyka konferencji wpisuje się w następujące dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, psychologia i nauki o kulturze fizycznej.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego i medycznego, władz lokalnych i regionalnych, a także reprezentantów praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie.

Konferencja WAICHL-2019 jest trzecią konferencją z cyklu WAICHL, a piątą o zdrowiu i jakości życia organizowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z partnerami. W 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, a rok później została zorganizowana międzynarodowa konferencja pt. Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku. Konferencje WAICHL odbywają się cyklicznie od 2017 roku.

Językiem konferencji jest język polski i angielski.

W czasie konferencji organizatorzy przewidują sesję plakatową. Plakaty powinny być dostarczone w pierwszym dniu konferencji. Organizatorzy nie drukują plakatów.