O konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia Wrocław 2017

Styl życia jako istotny element systemu ochrony zdrowia - ujęcie medyczne, prawne i społeczno-ekonomiczne

11-12 MAJA 2017 R., WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII, SALA 2D, UL. UNIWERSYTECKA 7-10, WROCŁAW

Zdrowie jest wartością, która pozwala człowiekowi realizować funkcje życiowe oraz czerpać satysfakcję ucząc się, pracując i wypełniając obowiązki względem otoczenia, w którym funkcjonuje. W połowie XX wieku, Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła definicję zdrowia publicznego: „nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promowania zdrowia przez zorganizowane wysiłki społeczne”, a w kolejnych dekadach nadała priorytet promocji zdrowia.

Promowanie zdrowego stylu życia może przyczynić się do zmniejszenia popytu na usługi medyczne, a tym samym zmniejszenia wydatków na opiekę zdrowotną. Według Marca Lalonde, styl życia w pięćdziesięciu procentach determinuje stan zdrowia. Takie podejście definiuje człowieka jako podmiot odpowiedzialny za gospodarowanie własnym zdrowiem, traktowanym jako zasób naturalny, podobny do środowiska naturalnego, w którym egzystuje. Zarządzanie własnym zasobem zdrowia powinno opierać się na racjonalnym żywieniu, aktywności fizycznej, racjonalnej konsumpcji leków, eliminacji konsumpcji autodestrukcyjnej i stosowaniu profilaktyki zdrowotnej.

Głównym celem konferencji jest aktywizacja środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego na rzecz promowania zdrowego stylu życia. Założeniem organizatorów jest upowszechnianie najnowszych wyników badań dotyczących zdrowia i stylu życia. Identyfikacja i prezentacja podstawowych aspektów prawnych, medycznych, ekonomicznych i społecznych w zakresie zdrowia ułatwi wypracowanie modelu zdrowego stylu życia w polskich gospodarstwach domowych, a w przyszłości może przyczynić się do zmniejszenia wśród nich zachorowalności na choroby cywilizacyjne. W trakcie konferencji przedstawiona zostanie tematyka m.in. z zakresu: praw pacjenta do usług medycznych, diagnostyki chorób, leczenia i profilaktyki, wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Ponadto, zaprezentowane zostaną rozważania na temat religijnych, kulturowych, technologicznych i środowiskowych/przyrodniczych uwarunkowań zdrowego stylu życia. Tematyka konferencji obejmuje także zagadnienia dotyczące pomiaru jakości życia (w szczególności badania GUS w zakresie stanu zdrowia ludności) i roli statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, reprezentantów praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką zdrowego stylu życia.

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją międzynarodowej konferencji naukowej pt. Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku, która odbyła się w dniach 9-10 czerwca 2016 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Językiem konferencji jest język polski i język angielski.

W czasie konferencji organizatorzy przewidują sesję plakatową. 
Plakaty powinny być dostarczone w pierwszym dniu konferencji. Organizatorzy nie drukują plakatów.