Date and location PL

23-24 maja 2024, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, s. 2D, ul. Uniwersytecka 7-10, Wrocław

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wyzwań w srebrnej gospodarce. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych, instytucji publicznych oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia w starzejącym się społeczeństwie.

Tematyka konferencji WAICHL-2024 obejmuje zagadnienia dotyczące ekonomicznych, społecznych oraz zdrowotnych wyzwań, z którymi mierzy się starzejące się społeczeństwo. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wybrane aspekty aktywnego starzenia się, nawyki żywieniowe oraz kulturowe, religijne i prawne uwarunkowania jakości życia seniorów. Ponadto, przedmiotem dyskusji będzie rola innowacji społecznych i technologicznych w srebrnej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem roli sztucznej inteligencji i robotyki w usługach opiekuńczych osób starszych.

Zostaną zaprezentowane także kwestie dotyczące metod i jakości badań statystycznych z zakresu pomiaru warunków i jakości życia w starzejącym się społeczeństwie. Ponadto, pokazane zostanie znaczenie spisów powszechnych dla analiz przemian demograficzno-społecznych i ekonomicznych. Przedstawione będą również wybrane wyniki NSP 2021.

Tematyka konferencji wpisuje się w następujące dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, psychologia i nauki o kulturze fizycznej.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego i medycznego, władz lokalnych i regionalnych, a także reprezentantów instytucji publicznych, praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problemami starzejącego się społeczeństwa.

Konferencja WAICHL-2024 jest ósmą konferencją z cyklu WAICHL, a dziesiątą o zdrowiu i jakości życia organizowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z partnerami. W 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, a rok później została zorganizowana międzynarodowa konferencja pt. Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku. Konferencje WAICHL odbywają się cyklicznie od 2017 roku. Tekst o konferencji WAICHL-2020 ukazał się w Przeglądzie Uniwersyteckim 2020, 4(234) [LINK].

Językiem konferencji jest język polski i angielski.

W czasie konferencji organizatorzy przewidują sesję plakatową.